Informojme lexuesit dhe perdoruesit e faqes tone te internetit se te dhenat personale qe ju do jepni kur te komentoni ne kete website ose kur te plotesoni Formularin e Kontaktit do te grumbullohen, perpunohen dhe ruhen nga faqja jone ne perputhje te plote me parashikimet e ligjit nr. 9887 date 10.03.2008 “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore ne zbatim te tij.

Ju kujtojme se dhenia e te dhenave tuaja personale nuk eshte e detyrueshme dhe eshte ne deshiren e cdo subjekti per te dhene vullnetarisht informacionin e kerkuar dhe per te vijuar me tej me komentet ne website ose plotesimin e Formularit te Kontaktit. Githashtu ju kujtojme se mosdhenia e te dhenave tuaja personale nuk ju jep mundesine te komentoni ne faqen tone ose te plotesoni Formularin e Kontaktit per te na kontaktuar.